CatalanSpanish

Avís Legal

Data Última Actualització: 27/10/2020

INFORMACIÓ GENERAL

El domini al qual heu accedit és un domini a Internet titularitat de l'entitat Comercial Mut Llabrés SL (d'ara endavant “la Titularitat”), amb Número d'Identificació Fiscal B57077513 i domicili social al carrer Carrer Jaume Sard, 11, 07140 Sencelles, Illes Balears

Es posa a disposició dels usuaris, a més del propi domicili de la Titularitat i l'apartat CONTACTE de la pròpia Web, la següent adreça de correu electrònic comercial@mutllabres.es, i els telèfons 971 872 095, on podran dirigir les peticions, qüestions o reclamacions.

OBJECTE

Aquest lloc web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general, a tots els usuaris d'Internet, a la informació relacionada amb els serveis prestats per la nostra empresa, així com a l'adquisició dels productes que s'hi ofereixen. .

la Titularitat posarà els mitjans raonables perquè el contingut inclòs a la pàgina sigui exacte i aquest actualitzat.

CONDICIONS D'ÚS I ACTUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES

L'accés i l'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació a les condicions generals establertes en aquest Avís Legal al moment de l'accés, per això és convenient que llegiu atentament les mateixes cada vegada que accediu al lloc web.

Així mateix, certs serveis prestats al lloc web poden contenir condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes condicions generals. L'Usuari ha de llegir atentament i acceptar les condicions particulars dels llocs a què accedeix abans de la utilització d'aquests serveis

la Titularitat es reserva el dret a modificar les presents condicions sense avís previ, sempre que sigui necessari per adequar-les a qualsevol canvi legislatiu, reglamentari, jurisprudencial, administratiu o amb la finalitat d'adaptar-les a modificacions en els serveis prestats

Es recomana als usuaris la lectura periòdica d'aquestes polítiques per tal de poder conèixer els canvis que s'hi efectuïn.

ACCÉS A LA WEB

Amb caràcter general podreu accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, hi ha accessos a determinades àrees reservades del lloc web per a usuaris registrats, en aquest cas l'usuari ha de mantenir estricta Confidencialitat de la clau d'accés, per això:

  •  Els perfils d'accés i les contrasenyes utilitzades han de ser confidencials, personals i intransferibles. És responsabilitat del titular d'aquesta l'ús que se'n faci.
  •  L'usuari no ha de desar la clau d'accés de manera llegible en fitxers en disc, paper o qualsevol altre tipus de suport on pugui ser accessible.
  •  El sistema de seguretat de dades està directament lligat a lús de contrasenyes. Aquestes han d'estar especialment protegides i qualsevol incidència que en comprometi la confidencialitat ha de ser comunicada immediatament a la titularitat.

I en general prendrà totes les mesures necessàries per assegurar i salvaguardar la confidencialitat de la contrasenya

En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, vostè accepta assumir la responsabilitat que sigui procedent per totes les activitats realitzades des del compte o utilitzant la contrasenya.

la Titularitat es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina, en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Amb tot això, no es garanteix la fiabilitat, disponibilitat ni continuïtat del lloc web, en cas que es presentin les causes abans indicades.

RESPONSABILITAT

L'accés a la pàgina web és voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, que serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre lloc web, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a la Titularitat per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament d'aquests fets. la Titularitat no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest lloc o als aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a la Titularitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre'l accés per causes no imputables a la titularitat, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. la Titularitat no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web.

la Titularitat no es responsabilitza de la informació continguda en pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d'enllaços del lloc web. La funció daquests enllaços és informar sobre lexistència daltres fonts dinformació a Internet, en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Per tot això, la Titularitat no serà responsable del resultat obtingut a través dels enllaços hipertextuals esmentats.

En cap cas la Titularitat no es fa responsable dels continguts publicitaris que pugui contenir el lloc web, són els anunciants els que han de garantir que el material remés per a la seva inclusió al lloc web es fa d'acord amb la legislació aplicable. la Titularitat no és responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris.

L'ús de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, amb la qual cosa accepta que l'ús està sota la responsabilitat exclusiva. L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que la Titularitat posa a la vostra disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, moral o ordre públic i en general, a fer-ne un ús d'acord amb aquestes condicions generals. En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Titularitat pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal, o si escau, per les condicions particulars que siguin daplicació.

OBLIGACIONS D'USUARIS DE LA WEB

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents condicions generals i qualsevol condició particular que s'estableixi als serveis prestats, així com a complir les advertències o instruccions d'ús contingudes al lloc web i obrar sempre conforme a la llei, a els bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix i els béns o drets de la Titularitat, els seus proveïdors, la resta dusuaris o en general de qualsevol tercer.

Queda prohibit l'accés i l'ús del portal als menors d'edat o incapaços sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals, la Titularitat no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar la edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització de l'aquest lloc web, l'usuari s'obliga a:

  1. Facilitar informació veraç sobre les dades proporcionades als formularis que possibiliten l'accés als serveis als quals accedeix ia mantenir-los actualitzats.
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atent contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc, a qualsevol dels serveis proporcionats, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de la Titularitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de la Titularitat o en general de qualsevol tercer.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant aquest lloc web cap contingut del qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d'un tercer.

  1. Guardar diligentment les contrasenyes d'accés als serveis que les requereixen i que s'ha subscrit, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d'aquests.
  2. No realitzar activitats publicitàries o dexplotació comercial a través del lloc web, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
  3. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma
  4. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de la Titularitat, els seus proveïdors o tercers.

Protecció de dades

La Titularitat compleix la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. Veure el que estableix la Política de Privacitat

Ús de Cookies

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació Podrien instalarse cookies de tercers en el cas en què l'usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials i els blogs. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials i blocs, de manera que, per conèixer més sobre elles, es recomana visitar les pàgines webs d'aquestes eines socials els quals es faciliten a continuació:

Facebook · Instagram 

LINKS AL LLOC WEB

L'usuari d'Internet que vulgui introduir un link des d'aquest lloc web, el seu propi haurà d'estar prèviament autoritzat, a aquest efecte, per escrit de la titularitat titular del web.

Propietat industrial i intel·lectual

Tot el contingut del lloc web, entenent, a títol enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi de font (d'ara endavant, els continguts) incloent les marques, noms comercials o signes distintius són propietat de la titularitat, o si escau de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, publicació posada a disposició, extracció, retransmissió o la utilització, de qualsevol naturalesa, mitjà o procediment, llevat dels casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels drets corresponents.

No obstant això, l'usuari podrà visualitzar i obtenir còpia privada temporal dels continguts per a ús exclusiu personal i privat en el seu sistema informàtic, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La infracció de qualsevol daquests drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com, un delicte castigat dacord amb la legislació vigent.

Llei aplicable i jurisdicció

Les prestacions de serveis d'aquest lloc web i els requisits legals exigits per a aquest, es troben regulats a la corresponent normativa comunitària ia la legislació espanyola vigent aplicable, quedant atribuïda jurisdicció als tribunals espanyols que corresponguin a la Titularitat, en cas de possibles controvèrsies.